Ny uddannelse

Tidligere er DDL blevet orienteret om, at uddannelsen til laboratorietandtekniker er blevet dimensioneret uden kvote. Det betyder, at laboratorier, som ønsker at tage elever, allerede inden grundforløb 2 skal lave en uddannelsesaftale med eleven. Dimensioneringen er en del af trepartsaftalen. Dimensionering uden kvote for uddannelsen til laboratorietandtekniker vil træde i kraft pr. 1. januar 2018 og gælde i hele 2018.

At uddannelsen er blevet dimensioneret skyldes primært, at branchen igennem en årrække ikke har taget elever. Samtidig har der været en lav overgang fra grundforløb til hovedforløb. Ligeledes er der en meget stor ledighed blandt de nyuddannede. Endeligt viser viser UVM's fremskrivningsmodel ikke, at der kommer til at mangle laboratorietandteknikere i fremtiden.

En del af problemet kan tilskrives, at der har været et stort optag af elever, som har gennemført uddannelsen i skolepraktik. Den sidste del har Det faglige Udvalg forsøgt at sætte en stopper for i flere år, men det lykkes først i 2016 (kvote på 70 elever).

Af tal udarbejdet af Serviceerhvervenes Uddannelses Sekretariat (SUS), som er vores sekretariat, fremgår det, at der i 2016 blev indgået 12 ordinære uddannelsesaftaler, 16 delaftaler (fra elever i skolepraktik) samt 23 aftaler, der blev indgået på baggrund af en uddannelse efter § 15, stk. 3 i erhvervsuddannelsesloven: ”Den kliniske Tandteknikerassistentuddannelse”. De 23 elever medtages ikke i det materiale, som ligger til grund for en vurdering, om uddannelsen skal dimensioneres. Men ”Den kliniske tandteknikerassistentuddannelse” aftager elever fra Grundforløbet i laboratorietandteknikeruddannelsen. På den baggrund blev der indstillet, at udvalget ønskede en dimensionering på 40 elever. Men det blev som sagt ikke relevant, da uddannelsen blev dimensioneret uden kvote.

Ud over at det bliver mere kompliceret at tage elever, har dimensioneringen også rejst nogle yderligere problemstillinger, som DDL i samarbejde med de øvrige aktører på området har prøvet at finde løsninger på:

  1. Der er kun en skole, som udbyder hovedforløbet: NEXT. En lavere tilgang af elever vil betyde, at skolen bliver endnu mere udfordret på at skulle skabe nogle gode faglige rammer. Der er også risiko for, at skolen på et tidspunkt ikke længere kan opretholde et udbud af uddannelsen af hensyn til skolens økonomi. Dermed kan det reelt betyde, at vi har en uddannelse, men ingen til at uddanne vores elever i den teoretiske del af uddannelsen.
  2. Branchen ønsker eller kan ikke tage elever. Branchen anvender fortsat faglært arbejdskraft, men det lader ikke til, at branchen ønsker eller kan tage elever inden for de eksisterende rammer. Det rejser spørgsmålet, om uddannelsen passer til virksomhederne i branchen.
  3. Der aftages en betragtelig del eleverne, som påbegynder grundforløb 2 til den individuelle tilrettelagte uddannelse - benævnt Den kliniske tandteknikerassistentuddannelse. Da det er en individuel tilrettelagt uddannelse, tæller den ikke med i den samlede vurdering af uddannelsesområdet evne til at uddanne. Det er blevet anført over for Undervisningsministeriet, at en eventuel sammenlægning af de to delbrancher vil kunne give en anledning til, at uddannelsen fra 1. januar 2019 vil have en kvote på 40 eller 70 elever frem for at være dimensioneret uden kvote.

Status nu og her
Det faglige udvalg har i samarbejde med NEXT udarbejdet et forslag til en justering af erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker, således at uddannelsen fra og med sommer 2018 vil være en trindelt uddannelse med to profiler/specialer:

Profil: Tandtekniker - aftagelig protetik med speciale i fast protetik
Profil: Tandtekniker - fast protetik med speciale i aftagelig protetik

Profiler og specialer rummer tilsammen den nuværende ordinære uddannelse samt den individuelle tilrettelagte uddannelse jf. § 15, stk. 3.

Dermed vil uddannelsen rette sig mod de jobfunktioner, der varetages af personalet i dentallaboratorier og ved kliniske tandteknikere i omsorgstandplejen, specialtandplejen samt tandlægecentre, hvor flere faggrupper er samlet i odontologiske teams herunder specialtandlæger.

Derudover retter uddannelsen sig mod selvstændige tandteknikere i aftagelig protetik (klinisk tandteknikersassistent) som leverandører til kliniske tandteknikere.

Justeringen af uddannelsen er ligeledes drøftet med LKT, og de ser positivt på foreslåede model.